Elevenes skolemiljø

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERElevenes skolemiljø

Elevene har rettigheter som kan ligne på arbeidsmiljøloven. Opplæringslova §9a regulerer både det fysiske og det psykososiale miljøet.


Av Odd Ivar Strandkleiv. 21.7.16


Opplæringslova § 9a-1. Generelle krav


Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.Det psykososiale miljøet


Myndighetene har satt seg ambisiøse mål i forhold til bekjempelse av mobbing. Mange kommuner har iverksatt tiltak for å få bukt med mobbeondet. Skolene er gjennom opplæringslova pålagt en aktiv innsats for skolemiljøet. Skolens ansatte har en handlingsplikt når de blir gjort oppmerksomme på at en elev lider overlast.


Opplæringslova § 9a-3. Det psykososiale miljøet


Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.


I tilfeller hvor eleven eller foreldrene ikke er fornøyde med det psykososiale miljøet, kan de henvende seg til skolen, som på sin side er forpliktet til å handle.


Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det vart gjort enkeltvedtak.


Hva er et enkeltvedtak? Et enkeltvedtak er i følge forvaltningsloven § 2b et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Enkeltvedtak kan fattes av en offentlig tjenestemann som representerer et forvaltningsorgan, for eksempel rektor eller skolesjef. Reglene om enkeltvedtak finnes i forvaltningsloven. Forvaltningsloven § 11a:


Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar.


Forvaltningsloven fastsetter at det er mulig å klage på et enkeltvedtak. Poenget med denne formaliseringen av saksbehandlingen i forbindelse med problemer i det psykososiale miljøet må være at myndighetene ønsker å plassere ansvar og sette i verk tiltak, for at elever ikke skal lide overlast på skolen.


Det fysiske miljøet


Standarden på skolebygninger og utearealer kan være svært varierende fra skole til skole. Mange kommuner har forsømt vedlikehold og utbygging av skolene. For alle elever, men ikke minst for funksjonshemmede, astmatikere og kronikere er det betryggende at opplæringsloven gir retningslinjer for det fysiske skolemiljøet.


Opplæringslova § 9a-2. Det fysiske miljøet


Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det vart gjort enkeltvedtak.


Igjen gir loven elever og foreldre utstrakt mulighet til å få rettet på urimelige miljømessige forhold.Skolen har en pålagt dokumentasjonsplikt i forhold til ivaretakelse av elevenes helse, trivsel, sikkerhet og læring.