Formålsparagrafen

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERFormålsparagrafen

Det offentlige ved politikerne gir føringene for grunnopplæringen i Norge. Sammen med læreplanverket er opplæringslova styrende dokumenter for skolen. Det er betryggende at elevenes rettigheter er lovfestet, men ikke mindre viktig at en passer på at alle elever får en utdanning som fostrer de menneskelige kvalitetene samfunnet trenger. Formålsparagrafen gir et sammendrag av opplæringens overordnede mål og innhold for grunnskole og videregående opplæring.


Av Odd Ivar Strandkleiv. Publisert 20.7.16


Skolens formålsparagraf. § 1-1. Formålet med opplæringa


Opplæringa i skole og lærebedrift skal, samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.


Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjæleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.


Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.


Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.


Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.


Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medandsvar og rett til medverknad.


Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.


Vi ser at skolen inngår i et samarbeidsprosjekt med hjemmet om å utvikle og oppdra barnet og ungdommen, men det er foreldrene som har det overordnede ansvaret. Opplæringen sikter mot langt mer enn faglig kunnskapstilegnelse. Utvikling av åndelige, fysiske og menneskelige kvaliteter er vesentlige siktemål for opplæringen.


Formålsparagrafen viser at målsetningene for hva skolen skal kunne utrette er meget ambisiøse. For at skolen skal kunne lykkes med å oppfylle innholdet i formålsparagrafen og andre retningslinjer, må den ha tilstrekkelige ressurser, og alle ansatte i skolen må ha et bevisst forhold til formålsparagrafen.