Fritak fra vurdering med karakter

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERFritak fra vurdering med karakter

I den harde konkurransen om videre utdanning og yrke har noen elever rett til fritak fra vurdering med karakter. Hvilke elever kan be om fritak fra vurdering med karakter? Hva kan være konsekvensene av slike fritak?


Av Odd Ivar Strandkleiv. Publisert 19.7.16


Fritak fra vurdering med karakter kan bare gis til:


(a) grunnskoleelever med indviduell opplæringsplan i faget (forskrift til opplæringslova §3-20).


(b) minoritetsspråklige elever i grunnskolen som begynner opplæringen i Norge i siste halvdel av et opplæringsår.


(c) elever i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 i et innføringstilbud.


(d) elever i videregående opplæring som har et enkeltvedtak etter opplæringsloven § 3-12 i et innføringstilbud kan få fritak fra halvårsvurdering med karakter, men ikke fritak fra standpunktvurdering med karakter (forskrift til opplæringslova § 3-21).


(e) Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan gis til elever som har rett til særskilt språkopplæring i ungdomsskolen og i videregående opplæring.


(f) elever i grunnskole og videregående opplæring som har spesialundervisning i norsk som omfatter skriftlig sidemål.


(g) samt elever i grunnskole og videregående opplæring med skade, sykdom eller dysfunksjon diagnostisert av en av en sakkyndig, som har problemer med å klare begge målformene.

 

(h) Videre har elever rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom de ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.


(i) og dersom de fylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av en dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak (forskrift til opplæringslova § 3-22).


(j) Elever som har en tilrettelagt opplæring i kroppsøving som ikke kan vurderes med karakter har rett til fritak fra vurdering med karakter i faget (forskrift til opplæringslova §3-23).

 

(k) I tillegg skal elever som er fritatt fra vurdering med karakter i fag som blir avsluttet med eksamen ikke delta i eksamen i faget (forskrift til opplæringslova § 3-24).


Det finnes ingen andre fritak fra vurdering med karakter enn de som er listet opp over. Det er for eksempel ikke anledning til å gi fritak for vurdering med karakter i orden og oppførsel. Det spesielle med disse karakterene er at elevenes forutsetninger skal tas i betraktning. En elev kan få god i oppførsel selv om han ikke skulle hatt det etter en objektiv målestokk.


Konsekvenser av fritak fra vurdering med karakter

Før det blir gitt fritak fra vurdering med karakter skal foreldrene og eleven orienteres om konsekvensene av fritaket. Hvilke konsekvenser dreier dette seg om?


I forhold til elevenes motivasjon kan det være nedslående å få gjennomgående svake karakterer. Selvfølelsen og selvtilliten kan få seg en alvorlig knekk dersom eleven bare får enere og toere, for ikke å snakke om IV (ikke vurdert). Gjennom fritak fra vurdering med karakter i ett eller flere fag kan det være lettere å fokusere på læring uten å miste selvtilliten. På den annen side kan noen elever oppfatte det som et nederlag å ikke få karakterer. For noen elever kan en lav karakter være uttrykk for et godt resultatet.


Fritak fra vurdering med karakter får konsekvenser for hvordan vitnemålet føres. Noen elever og foresatte kan være engstelige for at framtidige arbeidsgivere vil tolke fagmerknader og vitnemålsmerknader negativt.


Skoleeier og PPT må tenke nøye gjennom rettslige konsekvenser av å velge bort kompetansemål i fagene. Dersom en elev i ungdomsskolen har valgt bort kompetansemål i fagene og har hatt fritak fra vurdering med karakter, kan det bli problematisk å følge den ordinære opplæringen i videregående, noe som igjen kan få konsekvenser for opptak til høyere utdanning. Lærerutdanningen stiller eksempelvis krav om karakteren 4 i matematikk og 3 i norsk fra videregående.


I yrkesfagene kan elever og lærlinger som ikke har bestått inntil to av fellesfagene, likevel i særskilte tilfeller få vitnemål som gir yrkeskompetanse, men ikke generell studiekompetanse. Et slikt unntak kan etter søknad blant annet bli gitt når eleven har vært fritatt fra vurdering med karakter i faget/fagene i grunnskolen eller videregående opplæring (forskrift til opplæringsloven § 3-44).


I arbeidslivet kan noen yrker, særlig i statsforvaltningen stille krav til at ansatte behersker begge målformer. Det blir blant annet forventet at brev blir besvart på samme målform som det er skrevet (målloven § 6).


Fritak fra vurdering med karakter fører ikke til negative konsekvenser for poengberegningen ved inntaket til videregående opplæring. Her kan det være en fare for at noen elever er taktiske i sine fritak, for å bedre snittet sitt. Disse elevene kan dermed komme inn på utdanningstilbud på bekostning av andre elever som har et lavt karaktergjennomsnitt, men som ikke har fritak fra vurdering med karakter. Det kan også være en fare for at elever med fritak for vurdering med karakter kommer inn på utdanninger de ikke har så gode forutsetninger for å lykkes med. Om det er hensiktsmessig med fritak fra vurdering med karakter må vurderes i hvert enkelt tilfelle.