Spørsmål om skolemiljø § 9a

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERSpørsmål og svar om elevenes skolemiljø


Elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø har avgjørende betydning for elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Noen ganger, når det er noe i veien med skolemiljøet, kan du klage til skolen, og skolen må sette inn tiltak for å rette dette opp. Her finner du svar på spørsmål om elevenes skolemiljø.


Støy og dårlig inneklima


Vi er to ungdomsskolejenter som reagerer på ekstremt dårlige forhold i klasserommet vårt. På grunn av oppussing av skolen har bygningsarbeiderne satt plast over vinduene våre, noe som fører til at vi ikke kan lufte. Dermed blir vi så plaget av stank, hete og dårlig luft at vi i enkelte timer får fri eller må skifte klasserom, dersom det er mulig. Ellers blir vi mye plaget av støy og støv som kommer inn gjennom sprekker i vinduene. Et par av elevene i klassen har klaustrofobi, og blir sterkt plaget av den innestengte luften, og får pustevansker. Vi vil bare vite hvilke rettigheter vi har for å kunne få det bedre.


Svar (Odd Ivar Strandkleiv): Det ser høres ut som det fysiske miljøet på skolen deres er uholdbart. Elevene har sin egen "arbeidsmiljølov", opplæringslova § 9a Elevane sitt skolemiljø. Dere kan rette en klage til rektor. I opplæringslova § 9a-2, Det fysiske miljøet, heter det: 


(...) Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 


Det taler til deres og skolens fordel at de miljømessige forholdene vil bli bedre etter oppussingen, men når forholdene er slik dere beskriver, bør kommunen sørge for alternative lokaler under oppussingen. Skolen må forholde seg til klagen deres, og de må gjøre et vedtak på bakgrunn av klagen. Det er flott at dere engasjerer dere i kampen for et bedre skolemiljø, og det er også lagt opp til at elevene skal gjøre det. Opplæringslova § 9a-5 Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet:


Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte årstrinna.


Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og myndigheitene i saker som har med skolemiljøet å gjere. Skolemiljørepresentantane deltek i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske helse-, miljø- og tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem skolemiljøet for elevane (...)