Spørsmål om spesialundervisning

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERSpørsmål og svar om spesialundervisning


Her finner du spørsmål og svar om spesialundervisning. Hvor treffsikre svarene er kan avhenge av hvor mye informasjon som er gitt i spørsmålene.Manglende spesialundervisning etter sakkyndig vurdering


Vi har en sønn i barneskolen som har fått diagnosen ADHD. Han er utredet av Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) for det med rapport. Han er også utredet av PPT. Skolen har søkt om ekstra midler for oppfølging av han ut fra rapportene til BUP og PPT. Det er kartlagt at han har en del ekstra behov for opplæring og oppfølging. Vi har en bestemt følelse av at skolen trenerer ting, stiller seg likegyldig og gjør sine egne tolkninger av hva som er nødvendig. Ut fra skolens vurdering er det ingen ting som er nødvendig ut over vanlig undervisning. Dette er vi uenig i. Gutten gikk "glipp" av de 3 første skoleårene, da det var veldig begrenset med kunnskap han fikk med seg. Han er i dag under medisinering, og det går bedre. Han henger veldig etter faglig, men han har stor framgang. For å gjøre en lang historie kort: Finnes det dyktige instanser som kan gjøre en vurdering av de utredninger som er gjort, og som kan fortelle oss konkret hva vi kan kreve av skolen, og/eller kan legge press på skolen? Eller er det best med advokat som kan føre saken for oss som foreldre. Kan det ha noe for seg? Vi trenger noe konkret som kan føre til noe, da skolen ikke er med oss.


Svar (Odd Ivar Strandkleiv): Spørsmålet gir tildels motstridende opplysninger om elevens behov. På den ene side har skolen søkt om ekstra midler til undervisning. Samtidig hevder skolen at "ingen ting er nødvendig ut over vanlig undervisning". Dette svaret forutsetter at det er gjort et vedtak om spesialundervisning og at vedtaket ikke har blitt fulgt opp.


Dersom PPT har gjort en sakkyndig vurdering som konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, må skolen eller kommunen forholde seg til denne vurderingen og behandle saken "uten ugrunnet opphold", som det heter i forvaltningsloven § 11a. Om vedtaksorganet, det være seg rektor på skolen eller skolekontoret ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen, har organet en begrunnelsesplikt. Opplæringslova § 5-3:


Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1.


I praksis er det ikke så ofte at vedtaksorganet gjør vedtak på tvers av sakkyndig vurdering. I slike tilfeller hører det med til sjeldenhetene at vedtaktsorganet gir gjennomarbeidede begrunnelser for å avvike fra sakkyndig vurdering. Dersom elevens utbytte av opplæringen har endret seg fra å være utilfredsstillende til tilfredsstillende og skolen kan dokumentere en slik utvikling, kan en tenke seg at vedtaket ser bort fra tilrådningen i sakkyndig vurdering. Legg merke til at vedtaksorganet (på samme måte som PPT) i slike tilfeller har plikt til å rådføre seg med eleven og/eller foreldrene til eleven i arbeidet med å utforme tilbudet om spesialundervisning/evt ordinær opplæring (jf merknader fra OT prp nr. 46 (1997-98) til § 5-4.


Det spiller for så vidt ingen rolle hvilken diagnose sønnen deres har. Det er utbyttet av den ordinære opplæringen som er det avgjørende kriteriet for om behovet for spesialundervisning er tilstede. Når PPT gjør sin sakkyndige vurdering må skolen sette ord på hvilket utbytte eleven har av den ordinære opplæringen. I tillegg kan PPT gjøre sine observasjoner og innhente informasjon fra eleven og foreldrene til eleven, og andre som kan ha grunnlag for å uttale seg om utbyttet av opplæringen. I opplæringslova § 5-1 står det at elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning.


Får dere avslag i et vedtak om spesialundervisning har dere rett til å klage på vedtaket. Får dere medhold i klagen kan Fylkesmannen pålegge kommunen å omgjøre vedtaket. Dere har rett til å la dere bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn i saksbehandlingen (forvaltningsloven § 12).


Ingen ting er bedre enn at skolen har rett i at sønnen deres kan følge den ordinære opplæringen med tilfredsstillende utbytte. Dere må i så fall be skolen dokumentere at så er tilfelle.