Fraværsregler

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERFraværsregler i videregående skole

Fraværsregler i videregående opplæring har fra høsten 2016 blitt gjeninnført etter en lang periode uten strenge krav til deltakelse ut over å være tilgjengelig for vurdering. Vi skal her gå igjennom de nye fraværsreglene.


Av Odd Ivar Strandkleiv. Publisert 6.9.2016


Forskrift til opplæringslova § 3-3 Grunnlag for vurdering med karakter i fag


I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fråvær i meir enn 10 prosent av timane i faget. Eleven kan likevel få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at fråvær i meir av 10 prosent av timane i faget skyldast slike grunnar som er nemnde i § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttande ledd. Dersom årsaka til fråværet gjer det klart urimeleg at fråværsgrensa på 10 prosent skal gjelde, kan ein elev som har inntil 15 prosent udokumentert fråvær i eit fag, også få vurdering med karakter. Avgjerda ligg hos rektor. Læraren må i alle høve ha tilstrekkeleg grunnlag får å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, jf tredje ledd.


Reglene skiller ikke mellom fag som har få timer og større fag med mange årstimer. Faren for å ikke få karakter kan derfor være størst i fag med få årstimer. Eksempelvis har kroppsøving 56 årstimer, noe som gir et maksimalt fravær på 5 timer. Unntakene fra fraværsgrensa er listet opp i forskrift til opplæringslova § 3-47 Føring av fravær i vidaregåande opplæring:


a) helse- og velferdsgrunnar

b) arbeid som tillitsvald

c) politisk arbeid

d) hjelpearbeid

e) lovpålagt oppmøte

f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå


Det er mulig å få strøket inntil 10 dager fravær fra vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes årsakene nevnt over. I utgangspunktet er det bare fraværet fra og med den fjerde dagen som kan strykes, men elever med fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan få strøket fraværet fra første fraværsdag.


Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor skal ikke regnes som fravær. Møte med PPT og lignende skal ikke telle som fravær. Det er også tatt høyde for at elever som er medlemmer i andre trossamfunn enn Den norsk kirken kan kreve at inntil to dager (innenfor rammen av 10 dager) som er tilknyttet en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet.


Mange frykter at reglene vil føre til økt pågang hos fastlegene fra elever som må dokumentere gyldig fravær. Det har også vært reaksjoner på hvor lite som skal til for å overstige fraværsgrensa (et fåtall timer for de minste fagene). Andre har pekt på at det vil være vanskelig å gjennomføre kjøreopplæring, så lenge det må skje utenfor skoletid. 


De nye fraværsreglene vil kunne skape mye uro i innføringsfasen. Det vil være behov for mye informasjon til elever, foresatte og skoler. Kunnskapsdepartementet har derfor utarbeidet en veiledning til elever med spørsmål og svar.


Udir informasjon om dokumentert og udokumentert fravær: Fravær i videregående skole.


Rundskriv Fraværsgrense udir-3-2016 gir omfattende informasjon om de nye reglene.