Utvidet tid i VGS

Annonse:


Lurer du på hva som skiller spesialundervisning fra vanlig opplæring? Dette får du vite i boka Spesialundervisning og ordinær opplæring. Forfattere er Sven Oscar Lindbäck og Odd Ivar Strandkleiv. Du kan lese boka HERRett til utvidet opplæringstid i videregående


En elev med rett til spesialundervisning, har rett til inntil to år ekstra dersom eleven trenger det i forhold til opplæringsmålene for den enkelte. Det må foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven (opplæringslova § 3-1, femte ledd).


Utdanningsdirektoratet har forsøkt å klargjøre kriteriene for å få utvidet tid sin tolkningsuttalelse kalt Utvidet tid i videregående opplæring for elever med spesialundervisning. Her er noen av hovedpoengene:


 1. Den ekstra opplæringen skal bidra til at eleven kommer lenger i forhold til opplæringsmålene/egne opplæringsmål.
 2. Eleven må ha utbytte av mer videregående opplæring.
 3. Terskelen for å få lengre tid i videregående opplæring er lav, men eleven må ha et behov.
 4. Rettighetene omfatter alle elever med rett til spesialundervisning, også de som bare har spesialundervisning i enkelte fag.
 5. Behovene for ekstra tid må vurderes ut i fra målene som er satt i elevens IOP.
 6. Årsvurderingen av spesialundervisningen og den individuelle vurderingen i fag vil danne grunnlag for PP-tjenestens vurdering av behov for utvidet tid.
 7. Er PP-tjenestens sakkyndige vurdering mangelfull, uklar eller ufullstendig, kan fylkeskommunen sende saken tilbake til PP-tjenesten og be om flere opplysninger, eventuelt ny sakkyndig vurdering.
 8. Retten kan innvilges når som helst i opplæringsløpet, for eksempel allerede tidlig i Vg1 for de som skal ta Vg1 over to år.
 9. Hovedregelen er fulltidsopplæring i det/de ekstra året/årene.
 10. Det må framgå av den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket om spesialundervisning dersom eleven ikke skal ha opplæring på full tid.
 11. PP-tjenestens sakkyndige vurdering skal legges til grunn ved eventuell faglig uenighet (mellom skole, lege, psykolog eller andre instanser).
 12. PP-tjenesten skal også si noe om forholdet mellom elevens behov for behandling og opplæring (der dette er relevant).


Retten til inntil to år ekstra i videregående opplæring gjelder også for elever som har behov for opplæring i og på tegnspråk eller punktskriftsopplæring. Her må det også foreligge sakkyndig vurdering.


Elever som har særskilt språkopplæring etter § 3-12 har også rett til inntil to år ekstra i videregående  opplæring, men det er ikke krav om sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.


Det er viktig at elever som trenger det får et eller to år ekstra i videregående opplæring. På denne måten kan en kanskje minske frafallet i videregående opplæring.Kilder:

Opplæringslova § 3-1, femte ledd. URL: https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1


Utdanningsdirektoratet hjemmeside. Utvidet tid i videregående opplæring for elever med spesialundervisning. URL: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Elever-med-sarskilte-behov/Utvidet-tid-i-videregaende-opplaring-for-elever-med-spesialundervisning-/ Lest 10.11.2016.